Välkommen

Runar Bäckströms stiftelsens ändamål är att befrämja och uppmuntra uppfinningsverksamhet som är till nytta för finländska företag och därmed stärka deras internationella konkurrenskraft. Stiftelsen delar ut stipendier en gång om året. Stipendium kan sökas av enskilda personer, arbetsgrupper, företag och sammanslutningar utan krav på formell kompetens.

Ansökningsperiod

Ansökningstiden börjar 1.10.2023 och slutar 16.12.2023.

Stipendieansökning

Under ansökningstiden kan man ansöka om stipendier genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningarna utvärderas enligt följande kriterier:

UPPFINNINGEN SKALL FRÄMJA DEN FINLÄNDSKA INDUSTRIN

Företagande anses även som befrämjande av den Finländska industrin. Med stipendiet försöker stiftelsen underlätta uppfinnarens möjlighet att koncentrera sig på kommersialiseringen av uppfinningen. Stipendiet kan användas till uppfinnarens utkomst.

IDEEN FUNGERAR I PRAKTIKEN

Uppfinningen skall gärna i ansökningsskedet vara konkret och i mån av möjlighet verifierad. Om uppfinningen är klart och redigt upplagd och presenterad i ansökningen anses detta som en merit. Som stöd för ansökningen är det önskvärt att bifoga bilagor ur vilka det framgår hur uppfinningen fungerar. Uppfinningen behöver inte ha omsättning i ansökningsskedet.

KOMMERSIELL POTENTIAL

Uppfinningen får gärna vara i ett stadie där kommersialiseringen sker inom några år. Stiftelsen kan stöda en uppfinning under flera års tid.

Styrelsen kan vid behov använda utomstående experter för att utvärdera uppfinningarna. Stipendieansökningarna behandlas konfidentiellt. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Före utdelningen av stipendierna behandlar styrelsen tillsammans med stipendiaterna frågor gällande offentliggörandet av uppfinningen. Stipendiaten bör på begäran ge en utredning över hur de beviljade medlen används och hur utvecklingsprogrammet fortskrider. Om utvecklingsprogrammet ändras väsentligt, bör stipendiaten återbetala stipendiet till stiftelsen.

Runar Bäckström & Anne-Lise (Mady)

Information

För ytterligare information, stiftelsens representant Niklas Törnkvist : 050 514 9797 / info@runarbackstrominsaatio.fi

Årets 2022 Stipendiater

Runar Bäckströms styrelsen har under sitt sammanträde den 8.2.2022 beslutat att bevilja stipendier åt 17 stipendiater. Totalt beviljades stipendiaterna 255.000 euro från stiftelsen. Grattis till alla stipendiater! Nästa ansökningstid börjar i oktober 2022.

Sök bidrag elektroniskt

Ansökningstiden börjar 1.10.2023 och slutar 16.12.2023.